ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Нрародно читалище „Развитие – 1893“, ул. „Родопи“ №1, За: Мария Василева Какърова – Председател; Снежана Христова Делчева – Секретар, България 8700, Елхово, Тел.: 0895 771862, E-mail: chit_elhovo@abv.bg

Място/места за контакт: Народно читалище „Развитие – 1893“ ЕлховоОсновен адрес на възлагащия орган/възложителя:  https://www.razvitie1893.com/.Адрес на профила на купувача: https://www.razvitie1893.com/.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ: Доставка на художествено озвучаване, осветление и музикална инструменти за Народно читалище „Развитие – 1893“ гр. Елхово

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):  37820000

Описание: Принадлежности за художествено творчество

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Доставка на озвучителна уредба – 1 комплект и 6 броя микрофон със стойка със следните технически характеристики: озвучителна система с мощност 2х1000 W, импулсно захранване, възможност за работа с тонколони на 2 ома; 2. Доставка на сценично осветление – Пулт за управление DMX – 512 – 1 брой; 3. Доставка на димерен блок за сценично осветление – 3 броя 6х10А; 4. Доставка на дигитален измервателен уред – 1 брой; 5. Доставка на музикален инструмент – джора гайда – 2 броя; 6. Доставка на акустична китара 2 броя + комплект резервни струни – 2 броя; 7. Доставка на кабели за свързване на осветителна уредба XLR – 4 броя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 6223 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Народно читалище „Развитие – 1893“ Елхово, ул. „Родопи“ №1

NUTS: BG343

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

За изпълнение на обществената поръчка може да подаде оферта всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и обединение от такива лица, за които отсъстват обстоятелствата по чл.47, ал.1 т.1 и ал.5 от ЗОП. Не се допускат варианти на офертите. Офертата се подписва от управляващия участника или от надлежно упълномощените за целта лица, с изключение на декларацията по чл.47, ал.1 т.1 от ЗОП, като в офертата се прилага пълномощното от управляващия участника. Офертите се представят в запечатан непрозрачен и с ненарушена цялост плик на адрес гр.Елхово п.к.8700 обл.Ямбол ул. Родопи № 1. Върху плика се посочва наименованието на поръчката и пълното наименование и адрес на участника, телефон, факс и e-mail за кореспонденция. Не се приемат оферти, получени при Възложителя след изтичане на крайния срок за получаване или представени в незапечатан, прозрачен или скъсан плик. Такива оферти незабавно се връщат на подателя и посоченото обстоятелство се отбелязва в регистъра. Срок на валидност на ценовото предложение не по-малък от 150 дни (сто и петдесет) календарни дни от крайният срок за подаване на офертите. Срок за изпълнение на доставката не по-дълъг от 30 (тридесет) дни от подаване на заявката. Цената на транспорта за доставката е за сметка на доставчика. Всеки участник в процедурата трябва да отговаря на следните минимални изисквания: – да представи списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената доставка, а именно удостоверение от получателя или компетентен орган или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информацията за доставката; Забележка: Под доставки сходни с предмета на поръчката следва да се има в предвид доставките на художествено, сценично оборудване; фолклорни и класически инстументи. Всяка оферта следва да съдържа: 1.Техническо спецификация по образец № 2; 2.Ценово предложение по образец № 3; 3.Административни сведения на участника по образец № 4; 4.Копие на удостоверение за актуално състояние или ЕИК, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участикът е юридическо лице или ЕТ, заверено с подпис и печат от участника. Участник физическо лице представя копие на документа за самоличносткопието се заверява с подпис на участника; 5.Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП по образец № 5; 6.Декларация за участие или неучастие на подизпълнители-Образец № 6 7. Декларация по чл.56, ал.1 , т.12 от ЗОП – Образец 8; При сключване на договор, определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване на липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП (свидетелство за съдимост) и декларация за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП по образец № 7. От участие в процедурата се отстранява участник, който не участва за всички артикули посочени в ценовото предложение. При констатиране на аритметични грешки в ценовите предложения на участника, комисията изпраща писмо до участника с което го уведомява за констатираната грешка и иска той да потвърди корегираната сума. Участникът може да – приеме корекцията и да продължи участието си в процедурата; – не се съгласи с корекциите на комисията и докаже, че не е изчислила вярно сумата. В тази хипотеза комисията приема посочената сума от участника и той продължава участие в процедурата; – не се съгласи с корекцията на комисията, но не успее да докаже, че посочената от него сума е вярна участника отпада от понататъшно участие в процедурата.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 14/10/2014 10:00 часа

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: ДА

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 09/10/2014

Връзка към сайта на АОП – Публична покана

Документи за изтегляне: Изтегли от тук

Съобщение за отваряне на оферти

Протокол  

Договор – 14.11.2014 г.