ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Народно читалище „Развитие – 1893“ Елхово, ул. „Родопи“ №1, За: Мария Василава Какърова – Председател; Снежана Христова Делчева – Секретар, България 8700, Елхово, Тел.: 0897 958133, E-mail: chit_elhovo@abv.bg

Място/места за контакт: Елхово, НЧ „Развитие – 1893“Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: https://www.razvitie1893.com/.Адрес на профила на купувача: https://www.razvitie1893.com/.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ: Доставка на мебели за оборудване на конферентна зала, гримьорни и репетиционни зали.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 39150000 (UB01) , 39151300 (UB01)

Описание: Различни видове мебелировка и оборудване (Мебели ) Модулни мебели (Мебели )

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Доставка на 6 броя- маса ученическа триместна с метални крака (плот – 25ММ), 180х60см. Н=76см.; 2. Доставка на маса права част – 2 броя (плот – 25 ММ), 60х60см. Н=76см.; 3. Доставка на маса четвърт кръг – 4 броя с метални крака (плот – 25ММ), 60х60см. Н=76см.; 4. Доставка на маса с кръгъл плот – 4 броя с четири крака Ф=65см. Н=76см. 5. Доставка на диван-канапе – 5 броя стационарен, триместен 195х80см. Н=87/45см.; 6. Доставка на абажур с едно тяло – 15 броя; 7. Доставка на абажур с три тела – 5 броя; 8. Доставка на щори хоризонтални, алуминиеви, бели – 9 броя, хоризонтални 130х220 см.; 9. Доставка на стол посетителски – 100 броя с черна дамаска; 10. Доставка на маса 1 брой + подвижна катедра – 1 брой – маса – 240х76 см. Н=76см., подвижна катедра – 60х52 см. =55см. 11. Доставка на шкаф – 2 броя за голяма репетиционна зала за папки и материали на съставите 80х39см. Н=187см. 12. Доставка на балатум – 100 кв.м. 3мм.; 13. Доставка на рамки за снимки и картини 30х40см.– 40 броя; 14. Доставка на рамки за снимки и картини 50х70см – 20 броя; 15. Доставка на работен офис стол с подлакътници, газов амортисьор, коригиране на височината – 1 брой; 16. Доставка на тоалетка с огледало с две шкафчета и чекмедже за гримьорна 120х55см. Н=85/100см – 3 броя; 17. Доставка на двукрилен гардероб 100х50см. Н= 190; 18. Доставка на витрина за стена със стъклени врати и заключалки за централно фоайе 200х20см. Н=140 – 2 броя; 19. Доставка на канапе – диван, триместен, стационарен за централно фоайе, 160х80см. Н=85/42см. – 2 броя; 20. Доставка на маса за канапе с подплотна дъска за централно фоайе 120х60см. Н=60см.– 2 броя; 21. Доставка на фотьойл – табуретка с дамаска и кожа за централно фоайе Ф=65см. Н=70/40см. – 4 броя; 22. Доставка на библиотечна секция 250х40см. Н=180см.– 1 брой; 23. Доставка на контейнер с три чекмеджета и заключване 40х50см. Н=60см. – 1 брой; 24. Доставка на информационно табло – коркова дъска с дървена рамка 60х90см. – 3 броя; 25. Доставка на информационно табло – бяло магнитно със заключване 20хА4 – 1 брой

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 11873 BG

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: гр. Елхово, НЧ „Развитие – 1893“ , ул. „Родопи“ №1

NUTS: BG343

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

За изпълнение на обществената поръчка може да подаде оферта всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и обединение от такива лица, за които отсъстват обстоятелствата по чл.47, ал.1 т.1 и ал.5 от ЗОП. Не се допускат варианти на офертите. Офертата се подписва от управляващия участника или от надлежно упълномощените за целта лица, с изключение на декларацията по чл.47, ал.1 т.1 от ЗОП, като в офертата се прилага пълномощното от управляващия участника. Офертите се представят в запечатан непрозрачен и с ненарушена цялост плик на адрес гр.Елхово п.к.8700 обл.Ямбол ул. Родопи № 1. Върху плика се посочва наименованието на поръчката и пълното наименование и адрес на участника, телефон, факс и e-mail за кореспонденция. Не се приемат оферти, получени при Възложителя след изтичане на крайния срок за получаване или представени в незапечатан, прозрачен или скъсан плик. Такива оферти незабавно се връщат на подателя и посоченото обстоятелство се отбелязва в регистъра. Срок на валидност на ценовото предложение не по-малък от 150 дни (сто и петдесет) календарни дни от крайният срок за подаване на офертите. Срок за изпълнение на доставката не по-дълъг от 30 (тридесет) дни от подаване на заявката. Цената на транспорта за доставката е за сметка на доставчика. Всеки участник в процедурата трябва да отговаря на следните минимални изисквания: – да представи списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената доставка, а именно удостоверение от получателя или компетентен орган или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информацията за доставката; Забележка: Под доставки сходни с предмета на поръчката следва да се има в предвид доставките на офис мебели и интериорни мебели. Всяка оферта следва да съдържа: 1.Техническо спецификация по образец № 2; 2.Ценово предложение по образец № 3; 3.Административни сведения на участника по образец № 4; 4.Копие на удостоверение за актуално състояние или ЕИК, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участикът е юридическо лице или ЕТ, заверено с подпис и печат от участника. Участник физическо лице представя копие на документа за самоличносткопието се заверява с подпис на участника; 5.Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП по образец № 5; 6.Декларация за участие или неучастие на подизпълнители-Образец № 6 7. Декларация по чл.56, ал.1 , т.12 от ЗОП – Образец 8; При сключване на договор, определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване на липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП (свидетелство за съдимост) и декларация за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП по образец № 7. От участие в процедурата се отстранява участник, който не участва за всички артикули посочени в ценовото предложение. При констатиране на аритметични грешки в ценовите предложения на участника, комисията изпраща писмо до участника с което го уведомява за констатираната грешка и иска той да потвърди корегираната сума. Участникът може да – приеме корекцията и да продължи участието си в процедурата; – не се съгласи с корекциите на комисията и докаже, че не е изчислила вярно сумата. В тази хипотеза комисията приема посочената сума от участника и той продължава участие в процедурата; – не се съгласи с корекцията на комисията, но не успее да докаже, че посочената от него сума е вярна участника отпада от понататъшно участие в процедурата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Най-ниска цена

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 14/10/2014 10:00 часа

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: ДА

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 09/10/2014

Връзка към сайта на АОП – Публична покана

Документи за изтегляне: Изтегли от тук

Съобщение за отвряне на оферти

Протокол 

Договор – 14.11.2014 г.