banner

Проект „Обновяване на сценичния интериор в концертна зала „Велко Кънев“ в Народно читалище „Развитие -1893“-град Елхово“ по Мярка 20 „Маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово”

Народно читалище „Развитие -1893“ – град Елхово изпълнява Административен договор № BG06RDNP001-19.486-0002/25.05.2023, по проект „Обновяване на сценичния интериор в концертна зала „Велко Кънев“ в Народно читалище „Развитие -1893“-град Елхово“, по Мярка 20 „Маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово”.

Проектът е насочен към подмяна на сценичен декор, включващ дъно, ръкави и килим за сцена.

Очакваните резултати от изпълнението на проект „Обновяване на сценичния интериор в концертна зала „Велко Кънев“ в Народно читалище „Развитие -1893“-град Елхово“ са да се обнови концертната зала „Велко Кънев“, при НЧ“Развитие-1893″ град Елхово, която е най-голямата на територията на Община Елхово, чрез подмяната на сценичния декор, включващ дъно, ръкави и килими на сцената, да се подобри достъпът на населението до културни услуги, чрез подмяна на сценичния интериор, за да я превърнем в модерен европейски център, средище на традиции, обичаи, общи интереси и потребности на населението от всички възрастови групи.

Продължителността на проекта е 24 месеца като изпълнението му започна през месец май 2023 г. За реализацията на  проекта е одобрено финансиране от Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г. чрез Държавен фонд „Земеделие“ по СВОМР на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” в размер на 26 280,00 лева, от които 23 652,00 лева европейско финансиране и 2 628,00 лева национално финансиране.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа по мярка 20 „Маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни“ от СВОМР на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. съгласно Административен договор BG06RDNP001-19.486-0002-C01 от 25.05.2023 г.